Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, zebranych w trakcie korespondencji za pośrednictwem podanego adresu poczty elektronicznej lub podczas rozmowy telefonicznej, jest Wielkopolski Klub Kapitału (WKK) z siedzibą w Poznaniu (61-739), ul. Plac Wolności 18 wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII KRS pod numerem: 0000105558.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, wątpliwości, prośby lub żądania – w zależności od treści Państwa wiadomości.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. Państwa zgoda lub artykuł 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania, wątpliwości, prośby lub żądania.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji odpowiedzi na Państwa pytania, wątpliwości, prośby lub żądania. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego powyżej, tj. cofnięcia zgody, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, wątpliwości, prośby lub żądania. Państwa dane będą przekazane podmiotowi, który świadczy usługi związane z hostingiem poczty E-mail.

Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Wielkopolski Klub Kapitału

Wielkopolski Klub Kapitału jest apolityczną, elitarną organizacją przedsiębiorców. Zrzesza właścicieli i szefów firm o wybitnych cechach osobowości i wysokim autorytecie społecznym, prowadzących rzetelne i wiarygodne firmy. Od ponad dwudziestu lat z sukcesem integruje środowisko wielkopolskich przedsiębiorców, którzy swą postawą i działalnością wpływają bezpośrednio na rozwój Wielkopolski oraz jej pozycję w kraju i Europie. W Klubie obowiązują zasady uczciwości, rzetelności, wiarygodności i dotrzymywania słowa. Wysoko jest ceniony honor Członka Klubu. Ważną zaletą Klubu jest stwarzanie jego Członkom dostępu do decydentów, zarówno w sensie tworzenia prawa, jak również jego realizacji. W tym zakresie Klub stopniowo wykształca mechanizmy wywierania wpływu na decyzje polityczne w sprawach związanych z gospodarką. Aktualnie Klub liczy ponad stu trzydziestu Członków, którzy są właścicielami lub menadżerami 250 przedsiębiorstw zarówno polskich jak i zagranicznych, zatrudniających łącznie około 30 000 pracowników. Przyjęcie do Klubu odbywa się na zasadzie uzyskania rekomendacji Członka Klubu i akceptacji całego grona. Przynależność do WKK jest nobilitacją, która zobowiązuje, a zarazem gwarancją, że Członkowie Klubu to grupa najbardziej wartościowych działaczy gospodarczych w regionie.